Positivt besked i Blyfrågan

05 sep 2016

Vi har tidigare informerat om blyfrågan i EU och lagförslaget med innebörden att införa hårda begränsningar av blyhalten i aluminiumlegeringar. Senast var beskedet att ett nytt förslag skulle diskuteras för att läggas fram i februari 2016.

Det nya förslaget skulle innebära en maximalt tillåten blyhalt på 0,3 viktprocent för innehåll av bly i massiv form, det ursprungliga förslaget var på en maximal blyhalt på 0,03 viktprocent.

Nu har vi fått positiva besked då EU äntligen tagit beslut på att den högsta tillåtna blyhalten i bland annat aluminiumlegeringar ska vara på 0,3 viktprocent.

Stena Aluminium som hela tiden aktivt samordnat den svenska lobbyverksamheten och engagerat sig i frågan tillsammans med bland annat European Aluminium, Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium och Stena Metall AB gläds mycket åt detta.
Under arbetets gång har vi fört dialog med politiker i Miljö- och Jordbruksutskottet, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket med flera, för att tillhandahålla fakta och information om såväl eventuella miljö- eller hälsorisker som konsekvenserna för aluminiumbranschen med ursprungligt förslag. Framförallt har det visats att aktuella nivåer av bly i aluminiumlegeringar inte på något negativt sätt påverkar miljö- eller hälsa.

Beslutet som har tagits visar att vi har lyckats med uppdraget och att vi tillsammans med aluminiumbranschen har kunnat påverka ett beslut i positiv riktning.

Beslutet i sin helhet finns att läsa här.

För mer information kontakta:

Fredrik Pettersson VD 010-445 9510
Ulf Persson Teknikchef 010-445 9512

 

 

We use cookies to provide the best possible user experience on our web site. If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.